Gizlinlik we Syýasat

image

Bu Gizlinlik Policyörelgesi İň Soňky Gezek 2021-nji ýylyň 5-nji Sentýabrynda Täzelendi.

1. Haýsy Maglumatlary Alýarys

Özüňize girizýän maglumatlaryňyz, kurslara gatnaşmagyňyz we üçünji tarap platformalaryňyzdaky maglumatlar ýaly gönüden-göni käbir maglumatlary ýygnaýarys. Merw Danışmanlık.Şeýle hem, enjamyňyz we Hyzmatlarymyzyň haýsy bölekleri bilen aragatnaşyk saklaýandygyňyz ýa-da wagtyňyzy sarp edişiňiz ýaly maglumatlar ýaly käbir maglumatlary awtomatiki ýygnaýarys.

2. Bize Berýän Maglumatlaryňyz

Hyzmatlary nähili ulanýandygyňyza baglylykda sizden ýa-da siz hakda dürli maglumatlary ýygnap bileris. Collectygnaýan maglumatlarymyza has gowy düşünmek üçin aşakda käbir mysallar bar.

3. Sen Hakda Maglumatlary Nädip Alýarys

Aboveokarda sanalan maglumatlary ýygnamak üçin gutapjyklar, web maýaklary, seljeriş hyzmatlary we mahabat üpjün edijileri ýaly gurallary ulanýarys. Bu gurallaryň käbiri size maglumat ýygnamakdan ýüz öwürmek mümkinçiligini hödürleýär.

4. Maglumatlaryňyzy Näme Üçin Ulanýarys

  1. Soraglaryňyza we aladalaryňyza jogap bermek;
  2. Mugallymlaryň we mugallymlaryň kömekçileriniň habarlaryny, Hyzmatymyzdaky üýtgeşmeler we şertnamalarymyza täzelikler goşmak bilen administratiw habarlary we maglumatlary ibermek;
  3. Täzelenmeleri we beýleki degişli habarlary üpjün etmek üçin simsiz enjamyňyza itergi habarnamalaryny ibermek (ykjam programmanyň “opsiýalary” ýa-da “sazlamalary” sahypasyndan dolandyryp bilersiňiz);

5. Maglumatlaryňyzy Ulanmak Baradaky Saýlawlaryňyz

Bize belli bir maglumat bermezligi saýlap bilersiňiz, emma Hyzmatlaryň käbir aýratynlyklaryny ulanyp bilmersiňiz.

  1. Bizden mahabat habarlaryny almagy bes etmek üçin, alýan mahabat aragatnaşygynda abunalyk mehanizmini ulanyp ýa-da hasabyňyzdaky e-poçta saýlawlaryny üýtgedip bilersiňiz. E-poçtaňyzyň ileri tutulýan sazlamalaryna garamazdan, Hyzmatlar bilen baglanyşykly amallar we gatnaşyk habarlaryny, şol sanda administratiw tassyklamalary, sargyt tassyklamalaryny iberjekdigimize üns beriň, Hyzmatlar barada möhüm täzelenmeler we syýasatlarymyz barada bildirişler.
  2. Ulanylýan brauzer ýa-da enjam, gutapjyklary we ýerli maglumat saklaýyş görnüşlerini dolandyrmaga mümkinçilik berip biler. Simsiz enjamyňyz, ýerleşişiň ýa-da başga maglumatlaryň ýygnalýandygyna gözegçilik edip biler paýlaşyldy. Adobe-iň LSO-laryny web sahypasyny saklamak sazlamalary paneli arkaly dolandyryp bilersiňiz.
  3. Gatnaşýan kompaniýalardan aýratyn mahabat üçin ulanylýan gutapjyklary almak we gözegçilik gutapjyklaryny almak üçin, Network Advertising Initiative we Digital Advertising Alliance üçin sarp edijiniň çykmak sahypalaryna serediň, ýa-da theewropa Bileleşiginde ýerleşýän bolsaňyz, Onlaýn Saýlawlar sahypasyna giriň. Google-yň görkeziş mahabatyndan çykmak ýa-da Google Display Network mahabatlaryny özleşdirmek üçin Google Mahabat Sazlamalary sahypasyna giriň. To Taboolanyň niýetlenen mahabatlaryndan ýüz öwüriň, gutapjyklar syýasatynda Çykmak baglanyşygyna serediň.
  4. Göni berýän maglumatlaryňyzy täzelemek üçin hasabyňyza giriň we hasabyňyzy islän wagtyňyz täzeläň.

6. Çagalar Baradaky Syýasatymyz

Çagalaryň şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini bilýäris we ene-atalary we hossarlary çagalarynyň onlaýn işlerinde we gyzyklanmalarynda işjeň rol oýnamaga çagyrýarys. 13 ýaşa çenli çagalar (ýa-da Europeanewropada 16 ýaşa çenli) Ykdysady sebit) Hyzmatlary ulanmaly däldir. Şol ýaşdan kiçi çagadan şahsy maglumatlary ýygnandygymyzy öwrensek, ýok etmek üçin degişli çäreleri göreris.

;

Awtorlyk hukugy 2022 Merw Danışmanlık. Dizaýn Webigem.com